Çift Anadal Programı (ÇAP)

Bölüm Bölümde Çift Anadal Yapabilecek Öğrenciler Önşart
İstatistik Bölümü
  • Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencileri

Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencileri için İstatistik ÇAP öğretim Planı

  • Biyoloji Bölümü öğrencileri

Biyoloji Bölümü öğrencileri için İstatistik ÇAP öğretim planı

  • Fizik Bölümü öğrencileri

Fizik Bölümü öğrencileri için İstatistik ÇAP öğretim planı

  • Kimya Bölümü öğrencileri

Kimya Bölümü öğrencileri için İstatistik ÇAP öğretim planı

  • Matematik Bölümü öğrencileri

Matematik Bölümü öğrencileri için İstatistik ÇAP öğretim planı

Öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesindeki  başvuru ve kabul koşullarını sağlamalıdır.

 

İstatistik Bölümü Öğrencilerinin Çift Anadal Yapabileceği Bölümler
  • Bilgisayar Bilimleri Bölümü

İstatistik Bölümü öğrencileri için Bilgisayar Bilimleri Bölümü ÇAP öğretim Planı

  • Fizik Bölümü

İstatistik Bölümü öğrencileri için Fizik Bölümü ÇAP öğretim planı

  • Matematik Bölümü

İstatistik Bölümü öğrencileri için Matematik Bölümü ÇAP öğretim planı

 Yandal Programı

Yandal programı; lisans öğrenimini başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ilgi duyduğu başka bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan eğitim-öğretim programıdır.


 

Hangi bölümlerde yandal yapılabilir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi’nde İstatistik, Bilgisayar Bilimleri ve Matematik Bölümleri’nde yandal programı mevcuttur.

 

Kimler İstatistik bölümü yandal programına başvurabilir?

+ İstatistik Bölümü ile aynı puan türünden öğrenci alan bölümlerin öğrencileri yandal programına başvurabilir.

+Yandal için başvuracak öğrenci İngilizce muafiyet belgesine sahip olmalıdır.

 

Başvuru ve kabul koşulları nelerdir?

+İlgili bölüm her dönem başında kontenjanları belirterek yandal programını duyurur.

+Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.

+Yandal programına başvurular Fakülte Dekanlığı’nca belirlenen tarihte başvuru formu, transkript ve yabancı dil muafiyet belgesi ile ilgili Fakülte Dekanlığı’na yapılır.

+Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 veya 100 üzerinden en az 70 olması, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

 

Yandal ile ilgili önemli bilgiler

+Yandal programı nedeniyle, öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.

+İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programdaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

+Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

+Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

+Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

+Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün ve yandal programının bağlı olduğu Dekanlık/Müdürlük onayı ile dönem izni verilebilir.

+Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

 

Başarı ve Yandal Sertifikası

+Yandal programı kredili sistemlerde en az 18 krediden, kredisiz sistemlerde eş değer sayıda dersten oluşur.

+Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

+Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu öğrencilere anadal programından mezun oldukları dönem sonunda bu bölüme ait diplomaları verilir. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını lisans programında geçirdikleri toplam dönem sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte yetkilidir.

+Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

+Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

+Anadal programında genel not ortalaması 4 üzerinden 1.00’in (100 üzerinden 60’ın) altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

+Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

 

İlgili mevzuat

Dokuz Eylül Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi

İstatistik Bölümü Yandal Öğretim Planı

Fen Fakültesi Yandal Öğretim Planları

 


ÇAP ve Yandal Programı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi H. Okan İŞGÜDER
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

0 (232) 301 85 50

e-posta: okan.isguder@deu.edu.tr