ÖĞRETİM AMAÇLARI

DEÜ İstatistik Bölümü programı Öğretim Amaçları (ÖA) aşağıdaki gibidir:

ÖA1- İstatistiksel uzmanlık isteyen konularda temel istatistiksel bilgi, yöntem ve becerilere sahip, analitik düşünebilen, sahip olduğu teorik ve pratik bilgi ve etik değerler ile araştırma-geliştirme yapabilen istatistikçiler yetiştirmek

ÖA2- Mezunlarının, topluma ve çevreye duyarlı, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip edebilen ve çalıştığı alanlarda karşılaştığı problemlere rasyonel çözümler üretebilen, veriye dayalı karar verme kültürünün yaygınlaşması için çalışan bireyler olmasına yardımcı olmak

ÖA3- İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilen, yenilikleri takip edebilen ve yaşam boyu öğrenmenin bilincinde istatistikçiler mezun etmek

ÖA4- Farklı disiplinler ile birlikte çalışabilmek için gereken altyapıya sahip, ekip çalışmalarında görev alabilen, sorumluluk ve görev bilinci gelişmiş, görev aldığı kurumlara ve ülkesine katkı sağlayabilen istatistikçiler yetiştirmek

PROGRAM ÇIKTILARI

Öğrencilerin DEÜ İstatistik programından mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan Program Çıktıları (PÇ) aşağıdaki gibidir:

PÇ1- İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde matematik, veri işlem sürecinde kullanılan güncel yazılım ve bilgisayar programlama bilgisine sahip olması.

PÇ2- Alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak sorunları tanımlayabilme, bir plan çerçevesinde gerekli verileri toplayabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı alternatif çözüm önerileri geliştirebilme becerisi.

PÇ3- Bireysel veya disiplinler arası takımlarda yaratıcı ve geniş bakış açısı ile sorumluluk alma, etkin çalışabilme ve zamanı etkin kullanabilme becerisi.

PÇ4- Analitik düşünme yeteneği ile projeleri planlayabilme ve yönetebilme yetkinliği.

PÇ5- Bilgiye erişebilmek amacı ile kaynak araştırması yapabilme ve edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliği.

PÇ6- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve alanında kendini sürekli yenileme yetkinliği.

PÇ7- İstatistik alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliği.

PÇ8- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve bunları uygulama yetkinliği.

PÇ9- İngilizce yabancı dilini kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmesi ve meslektaşları ile iletişim kurabilmesi.

PÇ10- İstatistik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmesi.

PÇ11- Kuramsal ve teknik bilgileri istatistik alanındaki uzman kişilerle detaylı olarak, bu alanda uzman olmayan kişilerle de temel düzeyde paylaşabilmesi.

PÇ12- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olması.

PÇ13- Alanında yaptığı çalışmalarda sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olması.

PÇ14- Kuramsal ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, risk analizi, aktüerya konularında ve istatistiğin uygulandığı (biyoistatistik, finans, optimizasyon, veri madenciliği vb.) alanlarda yeterli altyapıya sahip olması.


YAPILAN ANKETLER

Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu

 

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ YILLIK STRATEJİK PLANLARI

2022 – 2023 Stratejik Planı

2021 – 2022 Stratejik Planı