Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.

 


 

Programın amacı nedir?

Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunu ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus+ programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus+ eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa’da yükseköğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

 

Programdan kimler, nasıl faydalanabilir?

Erasmus+ programından 28 AB’ye üye ülkelerde; İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç gibi AB’ye üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkelerde ve Türkiye ile Makedonya gibi aday ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları faydalanabilmektedir.

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus+ Üniversite Beyannamesi – EÜB (Erasmus+ University Charter – EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ,akademik ve idari personeli Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme programı kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir.

 

Değişim öğrencisi olarak seçilmek için ne gibi özelliklere sahip olmam gerekiyor?

1.Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.

2. Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.

3.Hazırlık sınıfındaki öğrenciler başvuru yapamaz.

4.Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.

5.Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 veya 58/100 olmalıdır.

6.Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 veya 65/100 olmalıdır.

7.Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için % 50 Akademik başarı, % 50 Yabancı Dil Bilgisi ortalaması alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.

 

Erasmus ile hangi hangi okullara gidebilirim?

Program kapsamında gidilen üniversiteler:

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (Portekiz)

UNIVERSITY OF THE THE AEGEAN (Yunanistan)

        SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI (Bulgaristan)

 

 

Daha fazla bilgi ve belge için http://international.deu.edu.tr/erasmus/ sayfasını ziyaret ediniz.

 


Program Koordinatörü

Araş. Gör. Dr. Begüm KARA GÜLAY

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü

0 (232) 301 85 55

e-posta: begum.kara@deu.edu.tr